Plan aktiva  za školsku 2016/2017. god.

Vrijeme realizacije
AKTIVNOSTI / teme                                           
Način realizacije Nosioci realizacijeSEPTEMBAR

Konsultacije oko izrade godišnjih planova rada
Usvajanje rasporeda pismenih zadataka i testova
Evidentirati postojeća nastavna sredstva, učila i literaturu i po mogućnosti izvršiti nabavku novih
Uraditi osvrt na dosadašnji rad aktiva i realizaciju prošlogodišnjeg plana
Usvojiti i predati godišnje planove


Kroz sastanak stručnog aktiva


Članovi aktivaOKTOBAR
Usaglašavanje kriterijuma ocjenjivanja kroz česte hospitacije
Napraviti pregled minimuma znanja po razredima i prezentovati ga učenicima ( neophodno znanje za praćenje nastave za tekuću i narednu godinu)
Organizovati dopunsku i dodatnu nastavu (odrediti termine izvođenja)

Kroz sastanak stručnog aktivaČlanovi aktivaNOVEMBAR
Analiza uspjeha na kraju prvog klasifikacionog perioda
Analizirati metodologiju  ocjenjivanja učenika
Sarađivati sa nastavnicima drugih škola
Razmatranje aktuelnih problema u radu
Izvještaj o realizaciji dopunske nastave
Organizovati tim za uvođenje sistema kvaliteta

Kroz sastanak stručnog aktiva


Članovi aktiva

                     DECEMBAR
Analiza realizacije nastavnih planova
Analiza rada stručnog aktiva
Planiranje stručnog usavršavanja (dogovor o odlasku na eventualni seminar)
Izvještaj tima za sistem kvaliteta o rezultatima njihovog rada
Kroz sastanak stručnog aktiva


Članovi aktiva


FEBRUAR
Analiza uspjeha na kraju prvog polugodišta
Izvještaj sa seminara !?
Predlog mjera za poboljšanje uspjeha, motivisati učenike za bolji rad i postizanje boljih rezultata
Pratiti novine u nastavi matematike
Predložiti plan priprema za takmičenja
Kroz sastanak stručnog aktivaČlanovi aktiva


MART
Aktuelnosti oko takmičenja
Organizovati pomoć učenicima koji su uzeli matematiku za izborni predmet
Razmatranje problema u nastavi matematike
Geogebra - prezentacija radova (Kompjuter u nastavi matematike)
Kroz sastanak stručnog aktivaČlanovi aktiva


APRIL
Analiza uspjeha na kraju trećeg klasifikacionog perioda
Razmatranje tekućih problema u nastavi matematike
Izvještaj o dopunskoj i dodatnoj nastavi
Izvještaj tima za kontrolu kvaliteta
Analiza ukupnog rada stručnog aktiva
Kroz sastanak stručnog aktivaČlanovi aktiva

MAJ-JUN
Učestvovati na takmičenjima
Analiza rezultata u redovnoj nastavi
Analiza uspjeha na takmičenjima
Angažovanost oko maturskog ispita (pomoć učenicima)
Načelan dogovor o podjeli časova i ostalih zaduženja za narednu školsku godinu

Kroz sastanak stručnog aktiva

Članovi aktiva

Zapisnici i statistika po klasifikacionim periodima

I klasifikacioni period II klasifikacioni period
III klasifikacioni period
IV klasifikacioni period